Projekty - Budżet Państwa

Zadania realizowane z budżetu państwa w roku 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Rodzaj dotacji budżetowejlub nazwa programu lub funduszu:

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej

Nazwa zadania:

Dalsza rozbudowa technologii LAN przetwarzających BIGDATA w projektach naukowo-badawczych IMiD (wniosek nr II/SP/487878/2021, umowa nr 7280/II/SN/2021)

Wartość dofinansowania:

300 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

333 000,00 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania wykonano: I. Rozbudowę rozwiązania macierzowego z technologią Scale-Out dla przetwarzania danych

plikowych w dużej skali (Big Data) wraz z dodatkowym wyposażeniem, konfiguracją, wdrożeniem. II. Zakupiono urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS 5000VA.

Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Przebudowa budynku C ma na celu scentralizowanie laboratoriów Zakładu Genetyki Medycznej i dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych do obowiązujących przepisów oraz zapewnienie przestrzeni laboratoryjnej i badawczej dającej możliwość dalszego prowadzenia diagnostyki wysokospecjalistycznej i jej dalszego rozwoju zgodnie z realizowanymi projektami wdrożeniowymi oraz programami medycznymi.


Obecnie część pracowni Zakładu Genetyki Medycznej znajduje się w budynku B, który od wielu lat nie był remontowany. Poprzez realizację inwestycji przebudowany zostanie obecny układ oraz nastąpi rozbudowa budynku, co przełoży się bezpośrednio na spełnienie wymogów dostosowawczych dla pomieszczeń laboratoryjnych oraz zapewni utworzenie niezbędnych dla prowadzonych prac i zakupywanej aparatury ciągów technologicznych.


Zwiększona zostanie ilość pomieszczeń, pracowni w Zakładzie, a rozbudowana i unowocześniona infrastruktura przełoży się na zwiększenie ilości przeprowadzanych badań diagnostycznych.


Projekt obejmuje zadania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku C, ochronę powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.


Całkowita wartość projektu to 9 650 000 zł, z czego 4 688 097 zł pochodzi ze środków budżetu państwa.


Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022.

 

Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży w budynku B z wymianą dachu i zakupem wyposażenia

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży w budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17 A z wymianą dachu i zakupem wyposażenia” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

 

Poprzez modernizację Klinik na III piętrze budynku B zostaną osiągnięte następujące cele:

1) Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży zostaną dostosowane do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Inwestycja również będzie odpowiadała potrzebom wynikającym z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przebudowa Klinik pozwoli na efektywne wykorzystanie łóżek na obu Klinikach, co w obecnym układzie i wykorzystaniu sal wieloosobowych nie jest możliwe, z uwagi na specyfikę chorób neurologicznych i wrodzonych wad metabolicznych.
Innymi słowy Kliniki będą spełniać aktualne normy i standardy w ochronie zdrowia.

2) Wymiana dachu na budynku B spowoduje uzyskanie zgodności z obecnie obowiązującymi normami i wymogami technicznymi w zakresie m.in. ochrony przeciwpożarowej.

 

Minister Zdrowia udzielił Instytutowi w latach 2021 - 2023 dotacji celowej w łącznej maksymalnej wysokości 18 345 790 zł:
w 2021 roku − 7 200 000 zł,
w 2022 roku − 6 074 088 zł,
w 2023 roku − 5 071 702 zł.


Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego w roku 2022 - umowa nr DOI/INST/85112/6230/106/2022/713

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:

Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego w roku 2022

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne w roku 2022

Wartość dofinansowania:

2 677 815,00 zł.

Całkowita wartość zadania:

2 751 600,16 zł.

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiono:

•        Ambulans sanitarny typu "N" wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym

•        Inkubatory otwarte

•        Tourniquet

•        Mikrotom

•        Ultrasonograf z dodatkowymi głowicami i integracją ViewPont z systemem CGM Clininet

 

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego - umowa nr 17/5/2022/106/953

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:

Program polityki zdrowotnej pn.: „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023”

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Wartość dofinansowania:

508 596,48 zł.

Całkowita wartość zadania:

540 308,00 zł.

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiono:

•        Zakup trenażera

•        Zakup morcelatorów

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons