Projekty - Budżet Państwa

Zadania realizowane z budżetu państwa w roku 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Rodzaj dotacji budżetowejlub nazwa programu lub funduszu:

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej

Nazwa zadania:

Dalsza rozbudowa technologii LAN przetwarzających BIGDATA w projektach naukowo-badawczych IMiD (wniosek nr II/SP/487878/2021, umowa nr 7280/II/SN/2021)

Wartość dofinansowania:

300 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

333 000,00 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania wykonano: I. Rozbudowę rozwiązania macierzowego z technologią Scale-Out dla przetwarzania danych

plikowych w dużej skali (Big Data) wraz z dodatkowym wyposażeniem, konfiguracją, wdrożeniem. II. Zakupiono urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS 5000VA.

Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka” zostało realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Przebudowa budynku C miała na celu scentralizowanie laboratoriów Zakładu Genetyki Medycznej i dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych do obowiązujących standardów, norm i przepisów oraz zapewnienie przestrzeni laboratoryjnej i badawczej dającej możliwość dalszego prowadzenia diagnostyki wysokospecjalistycznej i jej rozwoju zgodnie z realizowanymi projektami wdrożeniowymi oraz programami medycznymi.

Obecnie część pracowni Zakładu Genetyki Medycznej znajdowała się w budynku B, który od wielu lat nie był remontowany. Poprzez realizację inwestycji przebudowany został obecny układ. Budynek został rozbudowany co przełożyło się na spełnienie wymogów dostosowawczych dla pomieszczeń laboratoryjnych oraz zapewniło utworzenie niezbędnych dla prowadzonych prac i zakupywanej aparatury ciągów technologicznych.

Zwiększona została ilość pomieszczeń i pracowni w Zakładzie, a rozbudowana i unowocześniona infrastruktura pozwoli na zwiększenie ilości przeprowadzanych badań diagnostycznych.

Projekt obejmował zadania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku C, ochronę powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 

Całkowita wartość projektu to 12 970 244 zł, z czego 6 091 435 zł pochodzi ze środków budżetu państwa.

 

Projekt był realizowany w latach 2021 – 2022.

 

Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży

Instytut Matki i Dziecka realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży w budynku B Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17 A z wymianą dachu i zakupem wyposażenia” w ramach umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania z Ministerstwem Zdrowia (umowa nr DOI/INST/85112/6230/106/138).

Dotacja w wysokości 19 560 500 zł na realizację zadania w latach 2021 - 2023.


Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego w roku 2022 - umowa nr DOI/INST/85112/6230/106/2022/713

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:

Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego w roku 2022

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne w roku 2022

Wartość dofinansowania:

2 677 815,00 zł.

Całkowita wartość zadania:

2 751 600,16 zł.

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiono:

•        Ambulans sanitarny typu "N" wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym

•        Inkubatory otwarte

•        Tourniquet

•        Mikrotom

•        Ultrasonograf z dodatkowymi głowicami i integracją ViewPont z systemem CGM Clininet

 

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego - umowa nr 17/5/2022/106/953

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:

Program polityki zdrowotnej pn.: „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023”

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Wartość dofinansowania:

508 596,48 zł.

Całkowita wartość zadania:

540 308,00 zł.

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiono:

•        Zakup trenażera

•        Zakup morcelatorów

Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - nr 12/7/Za życiem/106/1003 z 28.08.2023 roku

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:

Program polityki zdrowotnej pn.: Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026

Nazwa zadania:

Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego

Wartość dofinansowania:

76 827,00 zł.

Całkowita wartość zadania (wartość zakupionego sprzętu):

68 148,33 zł.

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiono sprzęt niezbędny do stymulacji i utrzymania laktacji u matek dzieci przedwcześnie urodzonych, tj.:

1)     Laktatory elektryczne przeznaczone do użytku szpitalnego – 8 szt.

2)     Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – 2 szt.

3)     Przenośne lodówki – 2 szt.

 

          

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego - umowa nr 17/7/2023/106/1170

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:

Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia

prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023

Nazwa zadania:

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

Wartość dofinansowania

(wartość z umowy):

689 493,09 zł

Całkowita wartość zadania

(wartość zakupionego sprzętu):

723 026,88 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny (instrumentarium operacyjne).

Zakup aparatury/sprzętu medycznego - umowa nr DOI/INST/85112/6230/106/994

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ W 2023 ROKU ZAKUPU APARATURY/SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne w roku 2023

Wartość dofinansowania

3 485 703,30 zł

Całkowita wartość zadania

3 712 346,63 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiono:

  • Mikroskopy wraz z oprogramowaniem obsługującym Zakład Patomorfologii
  • Aparaty USG wraz z głowicami i integracją z systemem IMiD,
  • Zintegrowane centrum barwiąco–nakrywające,
  • Respiratory.
Zakup aparatury/sprzętu medycznego - umowa nr DOI/INST/85112/6230/106/1510

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ W 2023 ROKU ZAKUPU APARATURY/SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne w roku 2023

Wartość dofinansowania

421 962,47 zł

Całkowita wartość zadania

448 467,44 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiono:

  • Analizator do gazometrii,
  • Piła patologiczna.

Projekty dofinansowane z UEBIPCertyfikat ISOCertyfikat ISO 1Certyfikat ISO 2

HR Excellence in ResearchSzybka terapia onkologicznaCreative Commons